updated 2:34 AM CEST, Sep 25, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Oficjalny rynek paliw ciekłych wykazał dynamiczny wzrost

  • Napisał 
  • Dział: Raporty
Oficjalny rynek paliw ciekłych wykazał dynamiczny wzrost fot. POPiHN

Podczas ostatniej Konferencji „Przemysł i Handel Naftowy 2016” zaprezentowano dziesiąte wydanie Raportu rocznego, opracowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

W opinii Leszka Wieciecha, prezesa i Piotra Pyricha, przewodniczącego rady dyrektorów POPiHN, w ub.r. - po raz pierwszy od wielu lat - dane opisujące oficjalny rynek paliw ciekłych w Polsce wykazały tak dynamiczny wzrost. Jest on wynikiem zdecydowanych działań, podjętych przez rząd na rzecz ograniczenia przestępczości w obrocie paliwami, a w szczególności wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego. Po jego wdrożeniu nastąpił skokowy wzrost oficjalnej konsumpcji paliw w Polsce. Oczywiście, nie można zakładać, że nastąpiło zwiększenie rynku w takiej skali, choć niewątpliwie, przy uwzględnieniu czynników sprzyjających wzmożonemu popytowi, cały rynek o kilka procent się powiększył.

Zdaniem Wieciecha i Pyricha część podmiotów, funkcjonujących dotychczas w szarej strefie, zdecydowała się ujawnić swoje transakcje, a część wycofała się z rynku oddając pole przedsiębiorcom, działającym zgodnie z prawem. W trakcie wdrażania jest tzw. pakiet energetyczny, który powinien zwiększyć przejrzystość rynku, współpracę poszczególnych organów administracji państwowej, wreszcie wyeliminować z rynku znaczną część podmiotów, dotychczas działających w szarej i czarnej strefie. Dalszemu uszczelnieniu rynku służyć winno również przyjęcie regulacji w zakresie systemu monitorowania przewozów drogowych.

Ponadto, podsumowując rok 2016, warto podkreślić, że był to czwarty rok z kolei, w którym poziom cen detalicznych na stacjach paliw był niższy niż w roku poprzednim, co sprzyjało zwiększonym zakupom benzyny i oleju napędowego przez kierowców.

POPiHN podkreśla, że zasadniczym problemem branży pozostaje walka z przestępczością w obrocie paliwami. Zjawisko szarej i czarnej strefy, polegające na wyłudzeniach podatku od towaru i usług, ale też łamaniu przepisów akcyzowych, obowiązków związanych z zapasami obowiązkowymi czy też realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego, systematycznie powiększało się w latach 2011-2015.Według szacunków niezależnych ekspertów w roku 2015 skala wyłudzeń w obrocie paliwami przekroczyła 10 mld zł. Ani działania organów ścigania, ani zmiany prawa, wprowadzone w latach 2013-2015, nie spowodowały ograniczenia tego zjawiska.

W lipcu 2016 przyjęto kluczowe regulacje prawne: tzw. pakiet paliwowy i tzw. pakiet energetyczny, w których uwzględniono szereg propozycji, zgłaszanych przez przestrzegających prawo przedsiębiorców. W rezultacie zmiany prawa, a także intensyfikacji działań służb kontrolnych, nastąpiło odwrócenie dotychczasowego, wzrostowego trendu szarej i czarnej strefy paliwowej. W II połowie 2016 r. nastąpił zasadniczy wzrost oficjalnej konsumpcji paliw, a wyniki przedsiębiorstw działających z poszanowaniem prawa znacznie się poprawiły.

Nadal słabym ogniwem systemu pozostaje to, że rozwiązania systemowe, dotyczące sektora paliwowego (produkcji, infrastruktury, logistyki, obrotu hurtowego i detalicznego oraz podatków i innych należności) znajdują się w różnych regulacjach prawnych, często niespójnych ze sobą i zawierających rozbieżne definicje. Ponadto brak jest jednego organu sprawującego kompleksowy nadzór nad całością branży.

W związku z tym, w opinii POPiHN, uwzględniając skalę zjawiska należy oczekiwać, że podmioty dotychczas funkcjonujące w szarej i czarnej strefie będą dążyć do stworzenia nowych mechanizmów przestępczych. W celu utrzymania korzystnego trendu niezbędna jest pełna i rzetelna realizacja zasad i obowiązków, jakie na podmioty administracji państwowej, a także przedsiębiorców branży, nałożył tzw. pakiet energetyczny (wymiana informacji, aktualizacja koncesji, jawność rejestrów URE i IH UOKiK, zaostrzenie kar). Łączy się z tym konieczność jeszcze większej aktywności służb kontrolnych i poprawy efektywności ich działania, a także odpowiedniej analizy gromadzonych danych.

Wprowadzenie ustawy o systemie nadzorowania drogowego przewozu towarów również powinno poprawić możliwości egzekucji prawa. Należy jednak zachować dużą ostrożność przy wdrażaniu ustawy i przepisów wykonawczych, by nie doprowadzić do sparaliżowania przewozów drogowych. Konieczna jest ścisła obserwacja skuteczności przyjętych rozwiązań i ich wpływu na rynek paliw i olejów.

W celu osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest pełna koordynacja działań poszczególnych instytucji, pełna elektronizacja gromadzonych danych i rejestrów, a także wykorzystanie narzędzi, jakie w szczególności daje pakiet energetyczny.

W walce z nieprawidłowościami pomogłoby przyjęcie kompleksowej ustawy – tzw. Prawa naftowego. Elementem regulacji powinno być powołanie urzędu – regulatora branży paliwowej, sprawującej nadzór nad produkcją, logistyką i obrotem paliwami.

Ponadto, twierdzi POPiHN, jasne i stabilne przepisy prawa podatkowego, uwzględniające specyfikę branży, stanowią podstawę jej rozwoju i dalszych inwestycji. Przyjęcie przez rząd nowych instrumentów, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, a także stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania, związane z koniecznością implementacji tychże rozwiązań.

Według Organizacji w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej: w przypadku powrotu do prac nad tym podatkiem, proponujemy wyłączenie sprzedaży paliw spod proponowanego podatku, rezygnację z opodatkowania całych sieci franczyzowych, a także rezygnację z podwyższonego opodatkowania w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

Zaś w odniesieniu do przepisów akcyzowych: w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej POPiHN uważa za konieczne doprecyzowanie przepisów w zakresie urzędowego sprawdzenia i akt weryfikacyjnych. Widzi potrzebę przyjęcia regulacji w zakresie elektronicznego dokumentu dostawy. Za niezbędne POPiHN uważa przyjęcie regulacji w ramach obrotu próbkami wyrobów akcyzowych dla potrzeb prób technologicznych i kontroli przez organa kontrolne.

POPiHN proponuje także, iż wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika – na wzór statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

W odniesieniu do podatku od nieruchomości POPiHN proponuje:

a. zawarcie definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych bez odwoływania się do przepisów prawa budowlanego,

b. ujednolicenie procesu wydawania interpretacji indywidualnych (by wielooddziałowy przedsiębiorca mający identyczne budowle w całym kraju mógł zwrócić się z jednym

wnioskiem o interpretację wiążącą dla całego kraju, zamiast z wieloma wnioskami do każdej z gmin osobno,

c. wprowadzenie centralnej bazy stawek podatku obowiązujących w poszczególnych gminach,

d. doprowadzenie do końca procesu ustanowienia jednej, standardowej deklaracji w całym kraju.

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, POPiHN proponuje ponowne zdefiniowanie opłaty paliwowej co do jej zakresu i zasad uiszczania.

Warszawa

Polityka Prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się.


Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Impresja Studio Promocji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Drewnianej 5 lok. 3,. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi informacyjnej.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług informacyjnych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Impresja Studio PR Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą, w uzasadnionych wypadkach, przetwarzane po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

5. Podanie danych jest dobrowolne

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane.

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Na niniejszej witrynie znajdują się wtyczki społecznościowe serwisu Facebook: „Lubię to”, które są powiązane z serwisem Facebook. Pod naszym artykułami umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności określone przez serwis Facebook.

9. Ta strona zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i wykorzystuje je w celach statystycznych oraz do usprawnienia funkcjonowania serwisu. Pliki Cookiem są też zbierane przez Google Analytics. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika serwisu.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies – tymczasowe i stałe. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu opuszczenia przez Ciebie naszej strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje możesz sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki
       

10. Przedstawicielem Administratora jest Tomasz Brzozowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.