updated 1:50 PM CET, Feb 21, 2018
A+ A A-

Zdrowe oszczędności – gdzie warto szukać optymalizacji w systemie opieki zdrowotnej?

  • Napisane przez Przemysław Gruz
  • Dział: Gospodarka
Zdrowe oszczędności – gdzie warto szukać optymalizacji w systemie opieki zdrowotnej? GF

Polski system ochrony zdrowia stoi przed szeregiem wyzwań. Największym problemem systemów opieki zdrowotnej, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach UE są obszary nieefektywności wydawania funduszy. Nie jest to jednak problem bez rozwiązania.

Rozsądne lokowanie środków mogłoby ograniczyć niezbędny wzrost publicznych nakładów nawet o 0,5 proc. PKB rocznie.

Pracodawcy RP w raporcie pt.: „Zdrowe oszczędności” zaprezentowali konkretne rozwiązania, mające na celupoprawę efektywności ochrony zdrowia w Polsce, przy jednoczesnym polepszeniu jakości opieki zdrowotnej i dostępu do niej.

Zdaniem ekspertów należy przede wszystkim skupić się na poprawie efektywności wydawania istniejących środków i uporządkowaniu systemu, a po zakończeniu tego procesu można przystąpić do zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Zmiany muszą być wprowadzane w wielu obszarach równocześnie. W swoim raporcie Pracodawcy RP skupiają się na sektorach, na które można spojrzeć z nowej perspektywy i dążyć do wprowadzenia w nich mechanizmów przynoszących oszczędności i zwiększających synergię. Prezentują również rekomendacje działań, które powinny zostać podjęte – zarówno przez władze publiczne, jak i przez sektor prywatny.

– Polski system ochrony zdrowia w pierwszej kolejności potrzebuje zastrzyku efektywności. Bez niej dosypywanie kolejnych milionów złotych oraz zwiększanie personelu przyniesie mierne rezultaty. Nawet dziś w systemie drzemią duże możliwości usprawnienia procesu leczenia. Można uzyskać zauważalne oszczędności finansowe, które pozwolą np. na sfinansowanie nowych innowacyjnych terapii. Gdy uda się pokazać, że każda zainwestowana złotówka jest dobrze zagospodarowana, a duży obszar nieefektywności zniknął – znajdą się w budżecie pieniądze na doinwestowanie ochrony zdrowia – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Propozycje Pracodawców RP na wzrost efektywności wydatkowania środków na ochronę zdrowia koncentrują się na trzech obszarach: porządkowanie systemu, ekonomia skali oraz obszar edukacji i angażowania pacjentów w proces leczenia. Fundusz NFZ powinien przyglądać się ze specjalną uwagą pacjentom, którzy nadzwyczaj często korzystają z opieki medycznej. Przyczyny mogą być bowiem dwie – albo pacjent jest chory i wymaga dodatkowej koordynacji, albo pojawiają się w tym obszarze nieprawidłowości. Autorzy raportu podkreślają również potrzebę m.in.: usprawnienia monitoringu wszelkich nieprawidłowości w ochronie zdrowia oraz wprowadzenia zasady wzorcowego modelu szpitala, a także skuteczniejszego poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejnym elementem jest eliminacja z systemów ochrony zdrowia tych procedur, które są wykonywane pomimo, iż nie przynoszą korzyści pacjentom oraz analiza wielkości placówek zdrowia i kosztów stałych, jakie wiążą się z ich utrzymaniem.

Publiczny system powinien także korzystać z możliwości, jakie daje mu pojawianie się tańszych odpowiedników leków. Dotyczy to zarówno leków generycznych – jak i leków biopodobnych. Oszczędności w tym obszarze umożliwiłyby objęcie leczeniem większej liczby pacjentów oraz wprowadzeniem do systemu refundacji nowych innowacyjnych leków. Odpowiedzią na ten problem jest poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze instrumentów dzielenia ryzyka – np. poprzez wykorzystanie, ustawowej możliwości refundacji leków w zależności od ich skuteczności klinicznej.

- Jednym z rozwiązań prowadzących do bardziej efektywnego wykorzystania funduszy publicznych mogą być instrumenty podziału ryzyka, w Polsce definiowane przez ustawę refundacyjną. W praktyce oznacza to zwrot części kosztów refundacyjnych poniesionych przez płatnika. Jako zasadę powinno przyjąć się podział odpowiedzialności finansowej za skuteczność terapii między płatnika i producenta  – podsumowuje Avi Matan, dyrektor zarządzający Novartis Oncology w Polsce.

Część zmian zaproponowanych w raporcie można w stosunkowo niedługim czasie wdrożyć w życie, a ich efekty będą widocznie odczuwalne przez pacjentów. Wśród tych propozycji są m.in. utworzenie portalu z wiedzą medyczną, lepsza alokacja środków w obszarze refundacji leków czy wprowadzenie zmian w regulacji do farmakoterapii w oparciu o przejrzysty dialog ze wszystkimi zaangażowanymi w system ochrony zdrowia w Polsce. Oczywiście, poza szybkimi zmianami, konieczne jest wprowadzenie kompleksowych i długich procesów, by w pełni zoptymalizować system ochrony zdrowia. W tym zakresie niezbędne jest zwiększanie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do optymalnego poziomu.

– Nie ma takiego systemu ochrony zdrowia na świecie, który oferowałby nieograniczony dostęp do swoich usług przy ograniczonych na to pieniądzach. Skoro w usługach medycznych zasoby nie tylko finansowe, ale też coraz bardziej ludzkie są ograniczone to krytyczną sprawą jest analiza wydatków. Bez niej nie przeprowadzi się planu ich racjonalizacji a tym samym ograniczenia nieefektywnego alokowania środków - komentuje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Niezbędne jest również opracowanie spójnej polityki lekowej państwa czy szersze wykorzystywanie instrumentów dzielenia ryzyka jako elementów rozwiązań optymalizujących koszty refundacyjne, w tym także tych odnoszących się do skuteczności terapii. Zdaniem Pracodawców RP zwiększenie efektywności działania systemu jest więc możliwe, należy jednak wprowadzić niezbędne zmiany jak najszybciej.

Warszawa