updated 1:23 PM CEST, Apr 25, 2019
A+ A A-

Wspólne wartości by tworzyć wartość

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Wspólne wartości by tworzyć wartość Fot. Ferrero International

Już po raz trzeci Ferrero International zaprezentowało swój Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Po raz pierwszy Grupa pokazała dokument także w Polsce, podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie.

Zgodnie ze światowa tradycją wywodzącej się z Włoch Grupy Ferrero, raporty CSR prezentowane są w ambasadach Włoch w krajach, w których Ferrero jest obecne. Honorowym ambasadorem polskiej prezentacji Raportu CSR jest Jaś Gawroński, były senator i poseł do Parlamentu Europejskiego. Grupa Ferrero jest czwartym na świecie producentem słodyczy. W jej skład wchodzi 70 jednostek zależnych od spółki dominującej - Ferrero International SA, której siedziba mieści się w Luksemburgu. Grupa od 20. lat obecna jest również w Polsce – w Warszawie oraz w Belsku Dużym, gdzie znajduje się fabryka słodyczy.

Celem trzeciego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest przedstawienie strategii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero, jak również jej działalności prowadzonej na całym świecie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Raport opisuje dziesięć celów Grupy do 2020 r., założenia, które zostały osiągnięte oraz wyzwania i plany dotyczące doskonalenia się, oparte na dokładnym systemie monitoringu. Kolejne raporty będą publikowane w odstępach rocznych.

- Strategia zrównoważonego rozwoju Ferrero znajduje wsparcie w wyraźnej wizji odpowiedzialności społecznej, której hasłem jest „Wspólne wartości, by tworzyć wartość”. Oznacza to, że nasz sposób na tworzenie wartości nie opiera się wyłącznie na budowaniu mocnych niezmiennych wartości, ale polega też na zobowiązaniu do dzielenia ich ze wszystkimi podmiotami, z którymi utrzymujemy różnego rodzaje relacje – wewnątrz przedsiębiorstwa, z konsumentami i rodzinami, w społecznościach, na terenie których jesteśmy obecni i z innymi organizacjami, z którymi współpracujemy - powiedział Giovanni Ferrero, Chief Executive Officer Ferrero International. Strategia Grupy Ferrero oparta jest na dziesięciu zasadach paktu Narodów Zjednoczonych - „Global Compact”, które obejmują między innymi ochronę środowiska, poszanowanie praw człowieka, uczciwych praktyk związanych z zatrudnianiem pracowników oraz walkę z korupcją.

Ferrero International określa się terminem „GLOCAL”. Firma, działając na rynkach całego świata, stosuje wszędzie te same zasady, działania oraz cele. Jednocześnie przywiązuje ogromną wagę do korzeni, inwestując w lokalne społeczności, a także działając na rzecz ich rozwoju i poprawy warunków życia. Odpowiedzialność lokalna realizowana jest poprzez globalne zobowiązania. Firma opiera się na trzech filarach działalności społecznej:

  • wspieraniu społeczności lokalnych - na dojrzałych rynkach, za pośrednictwem Fundacji Ferrero, prowadzona jest działalność społeczna i kulturalna. Fundacja realizuje m.in. całościowy program aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytowanych pracowników firmy. Natomiast na nowych rynkach działają przedsiębiorstwa społeczne Ferrero, których ideą jest poprawa warunków życia w najuboższych częściach świata poprzez m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, edukację i przyuczanie do wykonywania konkretnego zawodu. Obecnie przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują już w Indiach, RPA i Kamerunie;
  • promowaniu zdrowego trybu życia – strategia firmy w zakresie żywienia opiera się na zrównoważonej diecie, mniejszych porcjach oraz aktywności fizycznej. Promocja produktów Ferrero opiera się na popularyzowaniu nawyku jedzenia śniadań oraz niestosowaniu do ich wyrobu tłuszczów utwardzonych i konserwantów. Firma angażuje się również w edukację żywieniową angażując się w życie społeczności. W tym celu powstał program Kinder + Sport, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie do uprawiania sportu;
  • zrównoważonych praktykach rolniczych – Ferrero od lat buduje bezpośrednie i długie relacje, które oparte są na przejrzystości i dialogu prowadzonym z producentami i dostawcami surowców. Firma dąży do tego, aby do 2020 r. całość dostaw surowców pochodziła z certyfikowanych i zrównoważonych źródeł. Do końca 2013 r. firma planuje wdrożyć tzw. Plan ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement), który pozwoli na zacieśnienie relacji Grupy z dostawcami surowców, będzie promować dobre praktyki rolnicze. Celem planu ABCDE jest doprowadzenie do sytuacji, w której zasady zrównoważonego rozwoju będą stosowane na wszystkich etapach łańcucha wartości.

Głównym celem Grupy Ferrero do 2020 r. jest osiągnięcie bardziej „zielonego” łańcucha logistycznego. Aby osiągnąć ten cel, grupa zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30 proc., zarówno pośrednich jak i bezpośrednich związanych z transportem i działalnością magazynów. Firma planuje także zwiększenie udziału transportu intermodalnego oraz wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub z wysokowydajnych instalacji kogeneracji we wszystkich magazynach zarządzanych bezpośrednio. Do 2020 r. wszystkie magazyny zarządzane bezpośrednio, będą również posiadały Certyfikat ISO 14001.

- Dzięki zaangażowaniu i pasji naszych pracowników, a także rosnącemu zaufaniu konsumentów, udało nam się zwiększyć sprzedaż o 9,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, a produkcję o ponad 4%.. Już pod koniec 2010 roku emisje CO2 zmniejszyły się o 14%, a zużycie przez naszą firmę energii pierwotnej o 7 proc. Jest to zgodne z wyznaczonym celem 40-proc. redukcji emisji CO2 do roku 2020. Oznacza to, że nasz model biznesu pozwala nam rozwijać się i inwestować w miejscach, gdzie prowadzimy naszą działalność, zmniejszając jednocześnie nasze oddziaływanie na środowisko naturalne. Na tym właśnie polega idea zrównoważonego rozwoju - powiedział Giovanni Ferrero, Chief Executive Officer Ferrero International.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation