updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Polski członek Global Compact

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Polski członek Global Compact www.sxc.hu

 

Pelion Healthcare Group, jako pierwsza firma z Łodzi i polskiego sektora ochrony zdrowia, została członkiem największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest rozwijanie międzynarodowej grupy firm społecznie odpowiedzialnych.

Udział w projekcie Global Compact daje niepowtarzalną szansę wymiany doświadczeń z zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jako uczestnik GC, Grupa Pelion zobowiązała się do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zasady propagowane przez Global Compact to:

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Obecnie do Global Compact należy blisko 9 tys. instytucji i firm z ponad 130 krajów świata, w tym 67 przedsiębiorstw z Polski. Pelion od lat prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przestrzega etycznych standardów we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Przystąpienie do GC dowodzi ponadto, że firma ma świadomość, że w obecnych czasach bez wsparcia i udziału sektora prywatnego nie sposób uporać się z problemami społecznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi oraz politycznymi, takim jak np.: niewystarczający poziom ochrony środowiska, bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne czy bariery w dostępie do leków. Wdrażanie przez firmy odpowiedzialnych praktyk biznesowych, a także międzysektorowa i międzynarodowa wymiana poglądów oraz doświadczeń mają kluczowe znaczenie dla poprawy kondycji światowej gospodarki oraz zapewnienia ładu społecznego i ekologicznego.

{jumi [*9]}

 

Please provide full Credentials Infomation