updated 11:03 AM CEST, Apr 20, 2019
A+ A A-

Nieodpłatna pomoc prawna

Wyróżniony Nieodpłatna pomoc prawna http://www.morguefile.com

Jednym z rozwiązań w ramach wchodzącej w życie 1 stycznia 2015 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osoby niezamożne, niezależnie od wartości tego świadczenia.

Według informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki jego misją jest stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Spośród priorytetów strategicznych wymienia się wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności oraz lepsze regulacje prawne.

Nowe przepisy dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej

W obecnym stanie prawnym świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej stanowi dla otrzymujących je osób fizycznych przychód (art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Do nieodpłatnej pomocy prawnej zastosowanie znajduje zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku dochodowego są nieodpłatne świadczenia w zakresie pomocy prawnej od świadczeniodawcy, który dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą. Wolna od podatku jest wówczas wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie będzie przekraczała kwoty 200 zł, a świadczenie nie będzie dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym.

Wprowadzane ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmiany w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidują (dodany pkt 117a) zwolnienie z podatku wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny, niezależnie od wartości tego świadczenia. Osoba, która będzie chciała skorzystać z tego rozwiązania, będzie zobowiązana jedynie do złożenia oświadczenia o pobieraniu takich świadczeń.

Wprowadzone zwolnienie pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania z dotychczasowego zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy.

Przygotowane przez resort gospodarki rozwiązanie nie tylko zwalnia określoną grupę osób niezamożnych (pobierających zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej i zasiłki rodzinne) z podatku dochodowego z tytułu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej (bez względu na wartość tej usługi), ale również powoduje zmniejszenie obowiązków administracyjnych świadczeniodawców. Nowe przepisy znoszą obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o wysokości przychodu i przekazania jej świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu. Jedynym obowiązkiem jaki będzie spoczywał na świadczeniodawcy bezpłatnej pomocy prawnej będzie konieczność przechowywania oświadczeń otrzymanych od odbiorcy tej pomocy. Koszt przechowywania oświadczeń jest znacznie niższy niż koszt wystawienia 2 egzemplarzy PIT-8C i przesłania jednego z nich do urzędu skarbowego.

Wprowadzona ustawą zmiana nie będzie miała również wpływu na możliwość korzystania z dotychczasowego zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 117 ustawy, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Prace nad stworzeniem systemu składającego się z dwóch elementów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej informacji prawnej trwają w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przewidują bezpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) dla obywateli uprawnionych do otrzymywania pomocy społecznej, natomiast dostęp do informacji o prawie - dla każdego obywatela.

Źródło: http://www.mg.gov.pl.

Please provide full Credentials Infomation

easter eggs 2145667 960 720

Drodzy Czytelnicy!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Wielkanoc była spokojnym czasem, spędzonym w radosnej atmosferze z najbliższymi.

 

Redakcja Kurier365.pl