updated 4:14 PM CEST, May 21, 2019
A+ A A-

Duże korzyści małych przedsiębiorców

  • Napisane przez Gazeta Finansowa / Przemysław Gruz
  • Dział: CSR

CSR to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo", głosi definicja zaproponowana przez Komisję Europejską w strategii CSR na lata 2011-2014. Komisja wskazała też motywy i główne kierunki na rzecz upowszechniania tych działań na terenie UE. Nowe pomysły budzą jednak pytania, w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty pt. „CSR szansą dla MŚP?", zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, RaportCSR.pl oraz miesięcznik „Ekologia i rynek".

Działania CSR, czyli społecznie odpowiedzialne, są w Polsce często traktowane jako przejaw filantropii lub działań PR firmy. – To jest największy problem polskich przedsiębiorców, czyli brak potrzebnej wiedzy – twierdzili eksperci podczas debaty.
Według raportu „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu" z 2012 roku, przygotowanego przez redakcję Pulsu Biznesu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu" zna zaledwie 31 proc. przedstawicieli firm działających w Polsce. Jedną z inicjatywą, której celem jest zmiana tego stanu, jest cykl konferencji pod hasłem: Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu" organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Innym z przykładów jest program „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany przez PARP. Ma on na celu wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera. Pomoc ta zaczyna się od informowania o obszarach i korzyściach z CSR poprzez wdrażanie rozwiązań i realizację pilotażowych projektów MŚP.

Przykładem dla przedsiębiorców z sektora MŚP w działaniach CSR mogą być dobre praktyki stosowane już od lat przez duże firmy. - PKP Cargo traktuje CSR systemowo i prowadzimy działania, by stał się kluczowym elementem strategii zarządzania spółką. Podejmujemy wiele inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności, szczególnie warte podkreślenia są działania z zakresu polityki pracowniczej. Przykładem jest m.in. projekt „Niezwykli ludzie PKP Cargo", który zaangażował kilkaset osób w kraju – mówi Roman Drążkowski, menedżer w biurze ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP Cargo.

Własną strategię działania w tym zakresie ma firma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, która działa według pięciu filarów CSR: Godny zaufania pracodawca, Godny zaufania partner handlowy, Godna zaufania jakość, Godny zaufania członek środowiska oraz Godny zaufania członek społeczeństwa. W ich ramach podejmuje liczne inicjatywy. - Istotą dużej globalnej firmy jest działanie lokalne, uruchamianie dobrych praktyk, pokazywanie właściwych kierunków i wartości. Działania te nie wymagają nakładów finansowych. Namawiam do myślenia o naturalnej symbiozie z lokalnymi społecznościami, popartej dialogiem oraz analizą potrzeb i oczekiwań, a efektywność kosztowa przyjdzie sama – mówi Anetta Jaworska –Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR.

Działalność społecznie odpowiedzialna jest także domeną branży wydawnictw edukacyjnych, skupionych w Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.

- Działalność wydawnicza w obszarze edukacji jest ściśle związana z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Przygotowanie podręczników wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale wiąże się także z odpowiedzialnością za wpływ, jaki narzędzia edukacyjne mają na jakość nauczania. Akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu pracowniczego, programy praktyk dla studentów, promowanie wysokich standardów etycznych w branży – to tylko niektóre z przykładów praktycznej realizacji misji społecznej odpowiedzialności. Świadomość społecznego wpływu działalności wydawnictw stała się impulsem do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży. Kodeks Dobrych Praktyk podpisany wiosną 2012 roku, w którym sygnatariusze zobowiązali się do przestrzegania standardów etycznych w kontaktach ze szkołami, jest wyjątkowym przykładem samoorganizacji branży i potwierdzeniem, że zasady etyki nie powinny stać w sprzeczności z celami biznesowymi – mówi Bartosz Opaśnik, koordynator projektów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation